مسئول دفتر فروزان امیاری
تصویر
05632202143 05632202143-297
05632202143
طبقه دوم - بخش اداری کتابخانه مرکزی
کارشناس فهرست نویسی نسرین بابائیان
تصویر
05632202143 05632202301-503
05632202143
طبقه دوم - بخش خدمات فنی کتابخانه مرکزی
خدمات علیرضا حصاری
تصویر
05632202143 05632202301-292
05632202143
طبقه همکف - بخش امانت کتابخانه مرکزی
مسئول سازماندهی منابع محمود حق پرست
تصویر
05632202143 05632202301-503
05632202143
طبقه دوم - بخش خدمات فنی کتابخانه مرکزی
مسئول بخش امانت مریم خدابخشی
تصویر
05632202143 05632202301-292
05632202143
طبقه همکف - بخش امانت کتابخانه مرکزی
کارشناس اطلاع رسانی حوا خزاعی نژاد
تصویر
05632202143 05632202301-293
05632202143
طبقه دوم - بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی
مسئول اطلاع رسانی مهدی زینل نژاد
تصویر
05632202143 05632202301-211
mzeynalnezhad[at]birjand.ac.ir 05632202143
طبقه اول - بخش کتابهای لاتین کتابخانه مرکزی
خدمات محسن صدیقی
تصویر
05632202143 05632202301-297
05632202143
طبقه دوم - بخش اداری کتابخانه مرکزی
مسئول مرجع و پایان نامه ها عصمت نجفی
تصویر
05632202143 05632202301-288
05632202143
طبقه دوم - بخش مرجع و پایان نامه ها کتابخانه مرکزی